Riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

<Sisukord

Mida tähendab riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine?

Riigi eriplaneeringu lähteseisukohad on lähteülesandeks järgnevale planeeringu koostamisele. Neis määratakse kindlaks planeeringu koostamise eesmärk, ajakava jms. Oluline on, et lähteseisukohtades on toodud esialgne valik võimalikest asukohtadest, kuhu planeeritavat objekti saaks rajada ja mille hulgast sobivaimat välja selgitama asutakse.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus omakorda on lähteülesandeks planeeringu mõjude hindamisele. Selles määratakse mh kindlaks erinevad uuringud, mida tehakse selleks, et välja selgitada planeeringuala keskkonnatingimused ja võimalikud mõjud.

Mõlema dokumendi osas toimub avalik väljapanek, mis tähendab, et huvilised saavad Rahandusministeeriumi veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda planeeringu lähteseisukohtade, KSH väljatöötamiskavatsuse ja muude oluliste dokumentidega. Pärast avaliku väljapaneku lõppu toimub avalik arutelukoosolek.

Selle etapi eesmärgiks on võimalikult vara avalikkusele märku anda, millised on riigi kavatsused vastava suurobjekti rajamisel ja koguda neile tagasidet. Kuigi ka hiljem saab planeeringu osas kaasa rääkida, on mõistlik alustada varajases etapis, sest siis on ka otsustajal lihtsam Sinu seisukohtadega arvestada.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avaliku väljapaneku ajal:

Avaliku arutelu ajal:


Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult antud seisukohtadele peab Rahandusministeerium vastama 30 päeva jooksul. Vastuses peab olema selgitatud, kas seisukohaga arvestati või mitte ning miks. Samuti tuleb vastuses teada anda, kus ja millal toimub planeeringu avalik arutelu.

Kust saan infot?

<Eelmine etapp