Maakonnaplaneeringu kehtestamine

<Eelmine etapp
MP avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab MP kehtestamine?

MP kehtestamisega kinnitab maavanem planeeringus toodud põhimõtted ning planeeringuga määratavate objektide asukohad  ning planeering (planeeringulahendus) jõustub. Uue planeeringu kehtestamisega kaotab kehtivuse varasem MP ning kehtestamisest alates muutub MP kohalike omavalitsuse planeeringute (eelkõige üldplaneeringute, nende puudumisel ka detailplaneeringute) jaoks kohustuslikuks – seda tuleb arvesse võtta nii nende ülevaatamisel kui uute planeeringute koostamisel.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa.

Kui leiad, et planeering rikub Sinu õigusi või on muul põhjusel õigusvastane, võid esitada 1 kuu jooksul alates hetkest, mil said kehtestamisest teada või pidid sellest teada saama kaebuse  halduskohtule või vaide maavanemale. Nt juhul, kui planeeringu kehtestamise kohta on avaldatud teade selleks sobilikus ajalehes ja KOVi veebilehel, eeldatakse, et pidid kehtestamisest teada saama teate avaldamisel.

Kui otsustad planeeringu vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes saab Sul aidata nii argumente täpsustada kui vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot?

  • Teade MP kehtestamise kohta ilmub maavalitsuse veebilehel ühe kuu jooksul pärast kehtestamise otsust. Võimalusel tasub jälgida ka maavalitsuse ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse. Teates peab maavalitsus andma lühiinfot planeeringu sisu kohta (sh maakonna ruumilise arengu eesmärkide ja planeeringuga kaasnevate mõjude kohta).
  • Kehtestatud MP-ga saad tutvuda maavalitsuses ja maakonna kohalikes omavalitsustes. Maakonnaplaneering peab olema avalikustatud ka maavalitsuse veebilehel (tavaliselt rubriigis „Planeeringud“).
NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappMP avaleht>