Siim Vahtrus, J&E Natura-töörühma juht selgitas juhendi koostamise vajadust: „Asjakohase hindamise mõned peamised nõuded, nt nõue lähtuda parimatest teadussaavutustest, ei tulene mitte direktiivi tekstist, vaid Euroopa Kohtu praktikast. Seetõttu ei pruugi suurem osa avalikkusest ja isegi mõned praktikud olla teadlikud, kuidas peab hindamist korrektselt läbi viima. Avalikes huvides tegutsevate keskkonnajuristidena on meil hea meel see lünk täita.“

Juhend on peamiselt suunatud aktiivsetele kodanikele ja keskkonnaalastele organisatsioonidele, kes võivad kokku puutuda Natura 2000 alasid mõjutavate kavade ja projektidega ning nende mõjude hindamisega. Juhend on lisaks ingliskeelsele versioonile tõlgitud ka bulgaaria, horvaatia, tšehhi, eesti, ungari, slovakkia ja hispaania keelde, et jõuda veelgi enamate inimesteni.

„Juhendi avaldamine on oluline samm hindamisreeglite rakendamisega kaasnevate probleemide lahendamiseks. Oma varasemast kogemusest teame, et EL-i nõudeid ei kohaldata liikmesriikides alati korrektselt, sageli teadmiste puudumise tõttu. Soovime julgustada kõiki valitsusväliseid organisatsioone ja kodanike teavitama meid nendest juhtumitest, kus juhendis toodud reegleid ei ole järgitud,“ lisas Siim Vahtrus. 

Tuginedes oma eelnevale kogemusele, samuti järgnevate kuude jooksul kogutavatele tõenditele, kavatseb J&E koos koostööpartneritega sügiseks välja töötada tegevusplaani asjakohase hindamise paremaks rakendamiseks liikmesriikides. Eesmärgiks on, et see tegevuskava kajastuks Euroopa Komisjoni meetmepaketis, mida on oodata hetkel käimasoleva loodusdirektiivide nn fitness-check’i tulemusel. 

Juhend eesti keeles: http://goo.gl/KDHxDg ja inglise keeles: http://goo.gl/HEVxdV

Lisainfo:

Siim Vahtrus

J&E juhatuse esimees ja Natura-töörühma juht

chairman@justiceandenvironment.org

55 683 880