Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 9. aprillil teatavaks otsused kolmes kliimakohtuasjas: KlimaSeniorinnen vs. Šveits; Duarte Agostinho jt vs. Portugal ja 32 teist riiki ning Damien Carême vs. Prantsusmaa. Esimese kliimakohtuasja puhul otsustas kohus, et Šveitsi ebapiisav tegevus kliimamuutuste pidurdamisel rikub inimõigusi, kuid teised kaks kaebust lükkas protseduurilistel põhjustel tagasi. Tegemist on Euroopa Inimõiguste Kohtu esimeste omataoliste otsustega kliimaküsimustes, kus kohus võttis pretsedendiväärtusega seisukohti nii kaebeõiguse kui ka riikide kliimaalaste kohustuste osas.

Lisaks saab uudiskirjast lugeda 7. märtsil Euroopa Kohutu poolt tehtud otsust Eesti kohtu esitatud eelotsusetaotluse kohta, mis puudutas statistilise metsainventuuri (SMI) püsiproovitükkide asukoha andmete avalikkust. Halduskohtusse pöördusid 2021. aasta aprillis kaebusega neli Eesti keskkonnaühendust, kes vaidlustasid Keskkonnaagentuuri (KAUR) keeldumise võimaldada ühendustel tutvuda metsainventuuri püsiproovitükkide asukoha andmetega. Ühingud olid palunud KAURil väljastada neile riikliku SMI koostamisel kasutatavate püsiproovitükkide andmed, sealhulgas nende asukoha koordinaadid, ning väitsid sisuliselt, et ilma viimasteta ei ole püsiproovitükkidel teostatud mõõtmiste tulemusi võimalik õigesti tõlgendada ega teha mingeid järeldusi metsa seisundi kohta. KAUR keeldus ühendustele püsiproovitükkide andmeid väljastamast argumendiga, et see teave on asutusesisene (juurdepääsupiiranguga), kuna vaidlusaluste andmete avalikustamine mõjutaks riikliku statistilise metsainventuuri usaldusväärsust ja kahjustaks seega Eesti Vabariigi võimalusi esitada usaldusväärset ning rahvusvaheliselt tunnustatud statistikat. Samuti tugines KAUR avaliku teabe seaduse sätetele, mille kohaselt on asutusesiseseks teabeks alles kavandi faasis olevad dokumendid.

Uudiskirjaga tervikuna ja eelpool mainitud kahe kohtuasjaga saad tutvuda SIIN