Motokrossisõitja. Foto: Pixabay

Vaidluse objekt oli Tuula külla rajatud motokrossirada, millele Saue vallavalitsus oli 2015. aastal andnud ehitusloa ajutisele motokrossirajale kehtivusajaga 5 aastat ja kasutusloa kehtivusajaga 5 aastat. Motokrossiraja omanik seejuures tunnistas, et nad tegelikult ei kavatsenud rajada ajutist krossirada, aga vormistasid selle ajutise ehitisena 2015. aastal põhjusel, et seeläbi oli võimalik vältida „ebamõistliku“ detailplaneeringumenetluse läbiviimist. Kui 2020. aastal ajutise motokrossiraja ehitus- ja kasutusluba kehtivuse kaotas, taotles krossiraja omanik tähtajatu kasutusloa väljastamist. Sellele protestisid vastu aga krossiraja vahetusse naabrusse jäävad kohalikud elanikud, kellele krossirada oli meelehärmi tekitanud juba selle rajamisest alates, kuna krossiraja kasutusest tekkivad keskkonnahäiringud nagu müra ja tolm häirivad nende rahulikku elukeskkonda.

Vaatamata kohalike tugevale vastuseisule otsustas Saue vallvalitsus väljastada kasutusloa põhjendades seda kokkuvõtvalt, et viie aasta jooksul ei ole laekunud külaelanikelt vallavalitsusele kaebuseid/avaldusi raja kasutamise kohta; motokrossirajale ehitusloa väljastamine enne kasutusloa väljastamist oleks pelgalt formaalsus, millel puuduks sisuline vajadus; kuna kasutusluba taotletakse motokrossirajale, mitte motoringrajale, pole vaja väljastada projekteerimistingimusi; mõningad keskkonnahäiringud ümberkaudsetele elanikele ei ole sedavõrd olulised, et kaaluks üles krossiraja omaniku erahuvi.

Seepeale otsustasid 11 kohalikku elanikku, kelle kinnistud jäävad Tuula krossiraja vahetusse naabrusse (kõige kaugem kinnistu ca 800 m kaugusele), pöörduda KÕKi abil kohtusse, nõudes kõnealuse tähtajatu kasutusloa tühistamist. Kaebuses tuginesid kaebajad mh kasutusloa vastuolule ehitus- ja planeerimisõigusega, kaasamisnõuete olulisele rikkumisele, keskkonnamõjude välja selgitamata jätmisele ja isiklike õiguste rikkumisele seoses ülenormatiivse müraga.


Tallinna Halduskohtu järeldused

Tallinna Halduskohtu rahuldas 11.12.2020 otsusega nr 3-20-1518 kaebuse leides, et kasutusluba on õigusvastane ning see kuulub tühistamisele. Otsuse olulisemad järeldused olid järgmised:

  • Saue vald on andnud tähtajatu kasutusloa välja vastuolus kehtiva õigusega, kuivõrd ehitusseadustik ei anna õiguslikku alust ajutisele ehitisele selle kasutamistähtaja möödumisel väljastada tähtajatut kasutusluba ilma eelnevalt planeerimis- ja ehitusloamenetlust läbimata.
  • Saue vald on vaidlusalust kasutusluba andes teinud olulise kaalutlusvea järeldades, et projekteerimistingimuste väljastamiseks vajadus puudub. Kohtu hinnangul on Moto kinnistul oleva motokrossirajal näol tegemist olulise avaliku huviga rajatisega EhS § 26 lg 1 ja PlanS § 125 lg 1 p 3 tähenduses.
  • Vaidlusalune kasutusluba on oluliste põhjendamispuudustega. Nii ei selgu, miks Saue valla hinnangul ei ole tegemist muu olulise avaliku huviga rajatisega, kuidas on hinnatud asukoha valikut ja selle sobivust, samuti kooskõla Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
  • Saue vald on rikkunud menetlusosaliste kaasamise nõudeid. Lisaks piirinaabritele oleks vald pidanud kasutusloa menetlusse kaasama ka teised kohalikud elanikud, kelle puhul pole välistatud, et motokrossirajast lähtuvad mõjutused võivad riivata nende avalikke subjektiivseid õigusi nagu omandiõigust ja õigust tervise ja heaolule vastavale keskkonnale. Antud juhul olid sellisteks isikuteks kaebajad, kelle kinnistu asus motokrossirajast kuni 800 m raadiuses.
  • Isegi, kui krossiraja naabruses olevate kinnistuteni ülenormatiivne müra ei kandu, on neil kinnistuomanikel õigus vaidlustada tegevusluba, kui see ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele. Kaebajatel on keskkonnahäiringute talumiskohustus üksnes juhul, kui tegevus toimub kooskõlas kehtiva õigusega.
  • Antud asjas tuleb motokrossirajast lähtuva müra suhtes kohaldada keskkonnaministri 16.12.2016 määrust nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“, kuivõrd käesoleval juhul pole välisõhus leviva müra normtasemeid kehtestatud mõne teise määrusega.
  • Olukorras, kus naabrid on seadnud kahtluse alla motokrossiraja kasutamisel leevendusmeetmete järgimise või väitnud ülenormatiivse müra kandumist nende kinnistutele, ei piisa pelgalt viia-aasta-tagusele arvutusmudelile viitamisest, vaid Saue vald oleks pidanud läbi viima kontrollmõõtmised. Kuna mõõtmist pole läbi viidud on paljasõnalised Saue valla väited, et motokrossiraja tähtajatu kasutusega ei kaasne kolmandate isikute õiguste rikkumist.
Mis saab edasi?

Saue vald kaebas otsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtusse. KÕK jätkab kohalike elanike esindamist, koostamisel on vastus apellatsioonile. Ringkonnakohtu otsuse tegemise kuupäev pole teada, ent tõenäoliselt kulub selleks kuid.

Kohalikke elanikke nõustavad Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Triin Jäädmaa ja Kaarel Relve.

Samal teemal:
Tuula motokrossirada jäi kohtus kaotajaks (Harju Elu, 11.01.2021)
Tüli motokrossiraja pärast jõudis kohtusse (Harju Elu, 29.09.2020)