Raadiosaadet ning intervjuud on võimalik järelkuulata KUKU raadio veebilehel (intervjuu algab 25. minutil).

9. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks uue, 2030. aastani kehtiva energiamajanduse arengukava koostamise ettepaneku. Koostatavas arengukavas määratletaks nii valdkondlikud probleemid, soovitud eesmärgid kui ka meetmed nende saavutamiseks. Arengukava koostamise üheks peamiseks põhjuseks on viimaste aastate muudatused, mis mõjutavad oluliselt Eesti energiamajandust (nt paremad elektriühendused Põhjamaadega, EL ambitsioonikam kliimapoliitika).

Võrreldes hetkel kehtiva arengukavaga kavatsetakse uue arengukava koostamisel ja Eestile parima energiavarustuse stsenaariumi valikul pöörata enam tähelepanu energeetikasektori keskkonnamõjudele ning inimese tervisele avaldatavatele mõjudele. Samas on parima stsenaariumi valikul jätkuvalt kriteeriumiks ka energiajulgeolek. Lisaks eeltoodutele hinnatakse veel erinevate stsenaariumite mõju ressursikasutuse tõhususele ja majanduse energiamahukusele.

Arengukava koostamisel viiakse järgmiste sammudena läbi valdkondlikud alusuuringud ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). KSH protsessist on ka avalikkusel kahes etapis võimalik osa võtta. Kõigil on õigus arvamust avaldada esiteks mõjude hindamise sisu paikapanekul (KSH programmi koostamisel) ning teiseks mõjude hindamise tulemuste (KSH aruande) avalikustamisel. Arengukava ja selle mõju hindamise vastu huvi tundes tasub ühendust võtta protsessi juhtiva Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Arengukava loodetakse ettepaneku kohaselt välja töötada ja Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks esitada 2014. a novembriks.