Kaevandamine. Foto: Pixabay

Loataotluse KMH järeldus mõjust kliimamuutusele on liialt üldine, et nende pinnalt oleks võimalik põlevkivikaevanduse lubatavuse üle otsustada. Aruandes on jõutud järeldusele, et Oandu kaevanduse prognoositav kasvuhoonegaaside kogus on kooskõlas kehtivate strateegiliste dokumentidega, kuid aruandest ei ole võimalik aru saada, mis järeldusele on jõutud seoses Eesti võetud uue kohustusega saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

Valitsuse tegevuskava näeb ette peamiste põlevkivi kaevandamist käsitlevate strateegiliste arengudokumentide peatse uuendamise, mis eeldatavalt muudavad oluliselt praegu kehtivates dokumentides seatud eesmärke, et viia Eesti taotlused kooskõlla juba Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud otsustega ning eesmärkide ja arengutega Euroopa Liidus. Nimelt on valitsuse tegevusprogrammi järgi kavas esitada käesoleva aasta novembris energiamajanduse arengukava (ENMAK2030) muutmise ettepanek; esitada detsembris kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (KPP) muutmise eelnõu ning esitada novembris 2022 põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 (PÕKK) muutmise eelnõu. Samuti on Euroopa Liit uuendamas või juba uuendanud oma kliimaeesmärke. Peatselt kehtestatakse Euroopa Liidu 2050. EL kliimaneutraalsuse eesmärk ning ambitsioonikamad 2030. a ja 2040. a vahe-eesmärgid Euroopa kliimaseadusega.

EKO ning Märgalade Ühing panid ette tunnistada KMH aruanne nõuetele mittevastavaks ning teha see ümber peaaegu täielikult.

Väljavõte kliimamõju puudutavatest ettepanekutest KMHsse:

Tuua selgelt välja, kuidas uue kaevanduse avamine ühtib Eesti ja EL uute kliimaeesmärkidega ning milline on süsinikukvoodikaubanduse (ETS) ja võimalike EL trahvide mõju Eesti riigieelarvele. Esitada veenvad argumendid, millistel kaalutlustel on uue põlevkivikaevanduse avamine, ja veel nii suures mahus, põhjendatud, arvestades Vabariigi Valitsuse otsust Eesti kliimaneutraalsuse saavutamise osas, valitsuse koalitsioonileppes seatud eesmärki lõpetada põlevkivi tööstuslik kasutamine aastaks 2040 ning valdkondlike arengudokumentide peatset uuendamist, mis on kavandatud valitsuse tegevusprogrammis.

Peatada kaevandamisloa menetlus kuni eelpool nimetatud Eesti valdkondlike arengudokumentide uuendatud versioonide kinnitamiseni.

Arvestada KMH aruandes Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) 2018. a lõpus avaldatud aruandega ning 2019. aasta analüüsiga, samuti eespool esitatud viidetega süsiniku sidumise võimaluste teemal ning täiendada sellest tulenevalt kliimamõjude osa.

Loe lisaks:

EKO ja Märgalade Ühingu kiri Keskkonnaametile seoses Oandu keskkonnaloa KMH-ga
Kirjas viidatud lisad: Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3


KÕKi, Eesti Rohelise Liikumise ja SEI Tallinn ühisalgatusest kliimamõju arvestamise kohta keskkonnamõju hindamisel vaata www.k6k.ee/kliimamoju