Esimeses lahendis, mis puudutas nn Viru Poja juhtumit, selgitas Riigikohus seda, kas ja millistel tingimustel on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestatud detailplaneeringut ümber vaadata ja millised kulutused tuleb selles olukorras arendajal hüvitada. Teises lahendis käsitles Riigikohus maavaravaru maardlatele ehitamist ning leidis, et ehitamise piirangud ei saa olla absoluutsed, nende seadmisel tuleb arvestada ka teiste huvidega.

Lisaks neile arengutele on Riigikogu menetlusse jõudnud eelnõu, mis jõustaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, pannes sellega aluse ühtsele mõistesüsteemile ja põhimõtetele keskkonnaõiguse valdkonnas. Riigikogus jätkub planeerimisseaduse ja ehitusseaduse menetlus, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast rahvasaadikute suvepuhkust. Õiguskantsler seevastu on väljendanud muret ebavõrdse kohtlemise pärast, mis tema hinnangul seisneb selles, et Natura 2000 võrgustiku alal asuvate kinnistute omanikele makstakse toetusi, teistel kaitsealadel asuvate kinnistute omanikele aga mitte. Neist ja teistestki teemadest kirjutame seekordsetes lühiuudistes.

Uudiskirja saate lugeda aadressilt: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/mai