Kirjale allakirjutanud väljendavad arvamust, et nn Natura-direktiivid tuleks säilitada muutmata kujul, ent pöörata senisest suuremat tähelepanu looduskaitsepoliitika, sh nimetatud direktiivide, tõhusamale rakendamisele. Tõhusama rakendamise all mõeldakse näiteks intensiivpõllumajanduse, keskkonnavaenuliku ressursikasutuse jms piiramist. Seisukohta, et kehtivad direktiivid on eesmärgipärased, kuid vajavad jõulisemat rakendamist, jagavad nii mitmed varasemad uuringud kui ka Euroopa Parlament.

Eesti keskkonnaühendused on ka ise töötanud ELi linnu- ja loodusdirektiivi ülevõtmise ja rakendamise nimel, samuti direktiivide toimivuskontrollis. Koos oma Euroopa partneritega on koostatud erinevaid ettepanekuid, millega arvestamine aitaks Euroopa Liidul ja liikmesriikidel saavutada aastaks 2020 püstitatud elurikkuse eesmärgid ning tagada looduskaitsedirektiivide täielik ja tulemuslik rakendamine.

Sarnase sisuga kirjad saadavad neil päevil oma riikide volinikele Euroopa Komisjonis ka teised keskkonnaühendused üle Euroopa.