Linnamäe HEJ. Foto: Katre Liiv

Keskkonnaõiguse Keskuse analüüs toob välja 11 järeldust. Nende hulgas järeldatakse analüüsis, et erandit peab põhimõtteliselt olema võimalik teha ka siis, kui ebasoodsat mõju ei olevõimalik täielikult hüvitada, kuid üksnes väga erakordsetel asjaoludel, näiteks kui erandi tegemine on vältimatult vajalik inimelude kaitseks. Analüüs nendib ka, et VV korralduses on avalike huvide kaalumisel tehtud mitu ilmset ja olulist viga. Töö põhijäreldus on, et korraldust tuleb veeloa andmisel arvesse võtta, kuid selles esitatud seisukohad huvide kaalust ja alternatiivide puudumisest ei saa olla ametile otsuse tegemisel otseselt siduvad.

Linnamäe HEJ rajatised asuvad Jägala loodusalal, mis on Natura 2000 ala. Loodusdirektiiv kohustab liikmesriike võtma kasutusele vajalikke meetmeid, et vältida Natura aladel kaitstavate liikide elupaikade ja elupaigatüüpide halvenemist ja kaitstavate liikide olulist häirimist. Sealjuures tuleb halvemine ja häirimine ära hoida tingimusteta, erandeid tegemata. Nn Natura erandi võib teha üksnes juhul, kui objektiivse teabe alusel on hajutatud teaduslikud kahtlused, et projektiga kaasneb ebasoodne mõju. Loodusdirektiiv ütleb, et kui ebasoodne mõju on teada või kahtlused pole välistatud, siis erandina võib nõusoleku siiski anda, kui on täidetud teatud tingimused.

Analüüsi koostas KÕKi õigusekspert Kaarel Relve. Analüüsi tellis Keskkonnaamet, kes soovis saada ekspertarvamust eelkõige küsimuses, kas ja kuidas on korraldus neile siduv veeloa menetluses, kuivõrd Linnamäe HEJ tegevuse jätkumise eelduseks on ameti poolt veeloa väljastamine.

Tutvu analüüsiga siin.

Natura hindamise ja erandi tegemise kohta saab lugeda KÕKi 2022 aasta ülevaatest Natura 2000 võrgustik Euroopa Liidu ja Eesti õiguses.

Lisainfo: Kaarel Relve, kaarel@k6k.ee