Fotol on Tudusoo LKA. Foto: Marko Kohv

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas 28. detsembril 2021 ehitusloa tühistamiseks Tallinna Halduskohtule kaebuse, tuues esile Keskkonnaameti seisukohti kuivendustööde negatiivsete mõjude kohta Natura aladele ja ohustatud liikidele. Samuti viitas ELF, et olukorras, kus Keskkonnaamet keeldus kooskõlastusest, ei oleks tohtinud PTA ehitusluba anda. Ühtlasi taotles ELF esialgse õiguskaitse korras ehitusloa kehtivuse peatamist – et RMK ei saaks asuda kuivendustöid tegema ega selleks metsa raadama.

Kohus kaasas menetlusse Keskkonnaameti, kohustas Keskkonnaametit 24. jaanuariks esitama kaebuse kohta arvamuse ja PTA-d kaebusele vastama. Ühtlasi peatas kohus esialgse õiguskaitse korras PTA antud loa kehtivuse.

Keskkonnaamet esitas 18. jaanuaril arvamuse, et nõustub kaebaja nende seisukohtadega, mis jäävad Keskkonnaameti pädevusse, ja jääb oma kooskõlastustest keeldumise dokumentides väljendatu juurde. PTA vastas kaebusele 26. jaanuaril ja jäi seniste seisukohtade juurde kuivenduse olulise mõju puudumise kohta Natura alale ja ohustatud liikidele.

Haldusasja menetlus on Tallinna Halduskohtus pooleli.

ELFi nõustavad ja esindavad vaidluses PTA-ga Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Merlyn Mannov ja Tiina Georg.