„Tänane üksikjuhtumitel põhinev kaevandamispraktika on koormav nii kohalikele inimestele kui otsustajatele, selline ressursse raiskav tegevus peab lõppema,“ leidis Audevälja Arenduskeskuse juhatuse liige Helen Kooviste. „Minu kodukülas on kolm tegutsevat karjääri ja avamisel veel kaks, kuid me ei näe, et kohaliku elanikkonnaga nende planeerimisel sisuliselt arvestataks.“

„Kogukondade ootus on, et senini ettevõtjate juhitud kaevanduste planeerimise protsess peab asenduma laiapõhjalise alternatiivide kaalumisega, kus juhtivat rolli mängib riik,“ täiendas Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk lisades, et Eesti riik peab edaspidi ettevõtja asemel olema geoloogiliste uuringute tellija, tagamaks andmete ja analüüside sõltumatuse ning usaldusväärsuse.

Keskkonnaõiguse Keskus tutvustas üritusel omalt poolt kaht maavarade kasutamist käsitlevat juriidilist analüüsi. Neist ühes oleme välja pakkunud võimaliku lahenduse kogukondade probleemile – maavarade ruumilise planeerimise. „Maavarade ruumiline planeerimine aitaks ennetada huvide konflikte. Selleks tuleks maakonnaplaneeringutes määratleda teadaolevad kohad, kus kaevandamine on võimalik ning kus kaevandamine peaks olema välistatud. Ülejäänud aladel tuleks kaevandamise võimalikkuse üle peaks otsustama juhtumipõhiselt, eelkõige siis, kui n-ö esimese kategooria aladelt on maavarad ammendunud,“ rääkis kärajate osalejatele esinenud Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus.

Kärajatel osalejad leidsid, et keskkonda kahjustavast kaevandustasudest saadavad tasud peavad senisest suuremas mahus olema otse suunatud kohalike kogukondade edendamisse. Neil teemadel jätkatakse koostööd ja ühist teavitustööd, sealhulgas suheldakse riigiasutuste ja ettevõtjatega, aitamaks jõuda maavarade heaperemeheliku kasutamiseni.

Rohkem infot:
Siim Vahtrus
KÕKi jurist ja juhatuse liige
siim@k6k.ee
55 683 880