Välisõhu valdkonnas on oluliseks uudiseks nn keskmiste põletusseadmete õhusaastet piirava direktiivi osas saavutatud kokkulepe Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu vahel. Samuti teeme kokkuvõtte õiguskantsleri hinnangust, et Tartu taksodele kehtestatud nn Euro 5 heitenõue on põhiseadusega kooskõlas.

Kliimamuutuste teema all on seekord kolm uudist. Haagi Ringkonnakohus otsustas, et Hollandi valitsus peab 2020. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heidet 25%. Oluliseks teeb uudise asjaolu, et tegemist on esmakordse juhtumiga, kus kohus on nõudnud valitsuselt kliimamuutust puudutavate meetmete võtmist. Teise olulise uudisena on Euroopa Komisjon andnud teada, millised võiksid olla alates 2021. a kehtima hakkavad EL heitmekoguste kauplemise süsteemi (nn EU ETS) reeglid.

Õiguskantsler analüüsis ka PlanS põhiseaduspärasust seoses Riigikohtule esitatud taotlusega tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks need PlanS sätted, mis näevad planeeringu koostajale ette kohustuse omal kulul välja ehitada ja tagada juurdepääs avalikuks kasutamiseks ettenähtud teedele ja teistele tehnorajatistele.

Juulikuus on avalikustatud ka uued maapõueseaduse, kiirgusseaduse ja kemikaaliseaduse eelnõud.

Need ja teised huvitavad teemad meie uudiskirjas: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/juuli

Head lugemist!