Põhikohtuasjas oli vaidlus seoses pumbajaama käitamisega kuivendusvõrgu rajamiseks Eiderstedti poolsaarel, mis on määratletud kaitsealana ning on oluline pesitsuspaik kaitsealusele liigile mustviiresele. Eiderstedti poolsaarel on selle asustamiseks ja põllumajanduslikuks kasutamiseks vajalik kuivendusvõrgu rajamine. Kuivendusvõrgu rajamise ja pumbajaama käitamise eest kannab antud piirkonnas hoolt avalik-õiguslik juriidiline isik Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, kelle seadusest tulenevate ülesannete hulka kuulub avalik-õiguslik kohustus hooldada pinnaveekogusid. Kuivõrd pumbajaama käitamisega oli põhjustatud kaitsealusele liigile mustviiresele olulist ebasoodsat mõju, esitas keskkonnaühendus Naturschutzbund Deutschland kohalikule omavalitsusele keskkonnavastutuse direktiivi ülevõtva siseriikliku seaduse alusel taotluse keskkonnakahju vältimiseks ja heastamiseks. Taotlus jäeti rahuldamata tuginedes siseriiklikus seaduses sätestatud erandile, mille kohaselt ei käsitata keskkonnakahjuna ebasoodsat mõju, mis on tekkinud territooriumi tavalise majandamise käigus, nagu see on määratletud loodusliku elupaiga registris või sihtdokumentides, või nii, nagu maa-ala omanikud või ettevõtjad on varem majandanud. Loe uudiskirjast edasi, miks.

Loe veel: