Keskkonnale tekitatud kahju heastamist reguleerib Euroopa Liidus 2007. aastal jõustunud keskkonnavastutuse direktiiv 2004/35/EÜ. Direktiiv näeb keskkonnakahju ohu tekkimise korral ette vältimismeetmete rakendamise ja juba tekkinud kahju korral heastamismeetmete kohustuse. Direktiiv ei ole praktikas paraku eriti tõhusalt rakendunud, kuna see kohaldub ainult väga olulisele keskkonnakahjule ning rakendamise viiside osas on jäetud liikmesriikidele palju otsustusruumi. Enne  direktiivi jõustumist olid EL liikmesriikides juba paigas erinevad süsteemid keskkonnakahju hüvitamiseks, mis on enamjaolt jäänud direktiivist tulenevate nõuetega paralleelselt kehtima. Nii kehtib näiteks Eestis hetkel süsteem, kus teatud kahju puhul (nt kaitstava loomaliigi isendi kahjustamine, metsa kahjustamine vm) tuleb maksta rahalist hüvitist, ent teatud piirist alates tuleb rakendada vältimis- või heastamismeetmeid (nt taastada elupaik) vastavalt keskkonnavastutuse direktiivi alusel kehtestatud keskkonnavastutuse seaduse nõuetele.

J&E analüüsis vaadeldakse lähemalt kolme sorti kahju – looduslikule mitmekesisusele, veele ning pinnasele tekitatud kahju – mõisteid nii keskkonnavastutuse direktiivi alusel kehtestatud kui varasemast ajast kehtima jäänud normides. Analüüs näitab, et esiteks on direktiivi sätted erinevates liikmesriikides erinevalt üle võetud, ning teiseks on seosed varasema siseriikliku süsteemiga väga erinevad ja sageli ebaselged. Lihtsamalt öeldes on keskkonnavastutuse direktiivi liiga ebamäärane sõnastus ja suur paindlikkus tekitanud olukorra, kus praktikas on keeruline otsustada, millal ja kuidas peaks keskkonnakahju tekitaja vastutama. Nii ei ole direktiiv täitnud oma eesmärki – et oluline keskkonnakahju oleks kogu EL-s tervikuna ära hoitud.

Analüüsis järeldatakse, et keskkonnavastutuse süsteem oleks tervikuna efektiivsem, kui see oleks paremini integreeritud iga liikmesriigi varasema kahju hüvitamise süsteemiga ning oleks paika pandud selgemad reeglid,  kuidas ja millal milliseid vastutuse meetmeid rakendada.

J&E analüüs on pdf-failina (inglise keeles) allalaetav siit.

Võrgustik Justice&Environment on üle-euroopaline võrgustik, mis koondab Euroopas tegutsevaid keskkonnaõigusega tegelevaid (valitsusväliseid) organisatsioone. Võrgustiku eesmärgiks on Euroopa Liidu õiguse ja selle liikmesriikides rakendamise läbi tagada normid ja praktika, mis kaitseks tõhusalt keskkonda, inimesi ja loodust. KÕK on võrgustiku liige alates 2008. a aastast.