Kaalutlusotsusteks on suurem osa keskkonnaga seotud otsuseid – nt keskkonnalubade andmine, planeeringute kehtestamine. Selliste otsuste puhul on ametnikul õigus otsustada, kas ja/või millise sisuga otsustus teha – nt millistel tingimustel anda keskkonnaluba (kaevandamisluba, vee erikasutusluba jmt), millistel tingimustel kehtestada planeering, millal lugeda kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine piisavaks jne. Samas on kaalutlusotsuse tegemine keeruline ülesanne, kuna otsustamisel tuleb arvestada mitmete erinevate huvidega – ettevõtja, kohalike elanike, looduskeskkonna, riigi jm huvidega. KÕKi senises praktikas oleme näinud, et ametnikud vajaksid heade otsuste tegemiseks selgeid juhiseid ja häid näiteid.

Kaalutlusotsuste tegemise juhend valmib selle aasta oktoobriks ja saab olema veebis kõigile kättesaadav.

Lähemat infot projekti kohta leiad projekti veebilehelt.