Lühiuudistes leiavad kajastamist nii kohalikud kui rahvusvahelised uudised. Välisuudistest on murranguline nt see, et USAs vaidlustasid noored valitsuse kliimaalast tegevusetust. Kaebuse kohaselt on valitsus rikkunud tulevaste põlvede õigust elule ning USA kohus tunnustas noorte kaebeõigust. Ootame põnevusega, kas sarnaselt möödunud aastal Hollandis tehtud otsusele sunnib ka USA kohus oma valitsust tegudele, milleks poliitikud suutelised ei ole.

EL tasandil soovitakse kehtestada rangemad õhusaaste normid väljaspool teid kasutatavatele masinatele (nt murutraktorid, metsatööstusmasinad jms). Euroopa Komisjoni algatatud müradirektiivi läbivaatamise käigus on tekkinud diskussioon üleeuroopaliste müranormide kehtestamisest.

Eestis on Õiguskantsler analüüsinud saartel kehtiva laiema ehituskeeluvööndi põhiseaduspärasust, samuti jahitunnistuse kehtivuse peatamisega seotud regulatsiooni. Valitsus aga on vastu võtnud eelnõu kliimamuutuste konventsiooni allkirjastamiseks, millega kohustutakse Pariisi kliimakokkulepet täitma. Keskkonnaministeerium aga leidis uuringu tulemusel, et tulevikus on mõistlik kehtestada selged reeglid, millal reoveesete lakkab olemast jääde ning selle võib vabalt nt kompostimaterjalina kasutusele võtta.

Nendest ja teistest arengutest saab lugeda siin:
http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/aprill

Head lugemist!