KÕK esitas koos Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Maavarade Ühinguga ka kirjalikud seisukohad. Nüüd on eelnõud täiendatud ning saadetud see keskkonnaseadustiku kodifitseerimiskomisjonile arvamuse avaldamiseks, ent laiema avalikkuse ette eelnõu uut versiooni toodud ei ole. KÕKi hinnangul tekitab see samm küsimuse, kas ja kuidas kavatsetakse eelnõu osas huvirühmadega veel läbi rääkida. Uued arutelud oleksid samas vajalikud, kuna eelnõud on olulistes küsimustes muudetud.

Seekordses kirjas juhtisime lisaks menetluslikule segadusele tähelepanu ka sisulistele lahendustele, mille puhul ei ole osade huvigruppide arvamust arvestatud ega seda piisavalt põhjendatud. Näiteks lubab uuendatud eelnõu küll maardlatele ehitamist senisest vabamalt, ent samas oleks selline luba ajutine ja tähtaja möödudes tuleb ehitised lammutada. KÕKi hinnangul on seetõttu tegemist jätkuvalt pooliku lahendusega. Kevadistel aruteludel leidsid paljud osapooled, et maavarade kasutamise suunamiseks oleks vaja riikliku nn katus-strateegiat, ent uus eelnõu selle koostamist otsesõnu ette ei näe.

Lisaks kommenteerisime teisigi sisulisi lahendusi ning tõime välja ebakõlasid keskkonnaseadustiku üldosa seadusega. Kõiki KÕKi seisukohti saate lugeda siit.

Keskkonnaministeeriumi veebileht uue eelnõu kohta