Planeeringute KSH alates 1.07.2015

Koos uue planeerimisseadusega jõustusid muudatused ka planeeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) reeglites. Muutunud ei ole KSH koostamise eesmärgid, samuti on põhimõtteliselt sarnane planeeringute avalikustamine.

Olulise muutusena näeb uus seadus ette, et KSH koostatakse osana planeerimismenetlusest, st planeeringu ja KSH dokumendid avalikustatakse koos. Täpsemalt on menetlused seotud sellisel viisil:

 1. Planeeringu algatamineKSH algatamine
 2.Planeeringu koostamineKSH väljatöötamiskavatsuse koostamine
 3.Planeeringu koostamineKSH aruande koostamine
 4.Planeeringu eelnõu avalik väljapanekKSH aruande eelnõu avalik väljapanek
 5.Planeeringu eelnõu avalik aruteluKSH aruande eelnõu avalik arutelu
 6.Planeeringu koostamine (jätkub)KSH aruande täiendamine (vajadusel)
 7. Planeeringu vastuvõtmine 
 8.Planeeringu avalik väljapanek 
 9.Planeeringu avalik arutelu 
 10.Planeeringu kehtestamine 

 

Erisused võrreldes varasemate reeglitega:

Dokumentide nimed

Uues seaduses nimetatakse KSH programmi „KSH väljatöötamiskavatsuseks“. Muudatus on pigem formaalne, sisu osas peaks KSH väljatöötamiskavatsus sisaldama sama infot, mis varasem KSH programm.

Osapooled

Uute reeglite kohaselt ei ole Keskkonnaamet või –ministeerium enam KSH järelevalvajaks. KSH sisu ja menetluse nõuetele vastavuse eest vastutab planeeringu koostamise korraldaja, kes peab Keskkonnaameti- või ministeeriumiga siiski sel teemal konsulteerima.

KSH kohustuslikkus

Uute reeglite kohaselt ei ole KSH enam alati kohustuslik teemaplaneeringute koostamisel.

Seega KSH algatamine on alati kohustuslik:

  1. üleriigilise, maakonna- ja üldplaneeringu puhul (see hõlmab ka osaüldplaneeringuid);
  2. detailplaneeringu puhul, kui sellega plaanitakse tegevust, mis on olulise keskkonnamõjuga tegevuste nimekirjas (KeHJS § 6 lg 1).

KSH algatamist tuleb kaaluda ka:

KSH väljatöötamiskavatsuse avalikustamine

Uus seadus ei kohusta KSH väljatöötamiskavatsust laiemale avalikkusele tutvustama. Kui Sa ei ole enda soovist planeerimismenetluses osaleda märku andnud või planeeringu koostamist korraldav asutus ei ole Sind omal initsiatiivil kaasanud, saad tutvuda alles KSH aruandega.

KSH aruanne

KSH aruande avalikustamine toimub koos planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalikustamisega. See tähendab, et selle kohta saab infot ning Sinu seisukohtadele vastatakse samal viisil, nagu planeeringu puhul.

KSH heakskiitmine

Uue seaduse kohaselt ei toimu enam KSH heakskiitmist eraldiseisva menetlusetapina. KSH aruande piisavust ja nõuetele vastavust kontrollib vastav asutus planeeringu kehtestamisel.