Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Juuni 2023
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Telliskivi 60a/3, III k, 10412, Tallinn | k6k@k6k.ee   

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused Kaitseliidu ja Kaitseväe harjutusväljade rajamiseks kiirkorras

14. juunil võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud seadusemuudatused, mis võimaldavad Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljad erandjuhtudel kiirendatud korras välja arendada. Peamised muudatused tehakse relvaseaduses (RelvS) ja looduskaitseseaduses (LKS). Uus regulatsioon sisaldab olulisi erisusi, võrreldes senise planeerimisõiguse regulatsiooni ja põhimõtetega ning loob kehtivast formaliseeritud keskkonnamõjude hindamise menetlusest eraldiseisva menetluse nn Natura hindamiseks, mida esialgu kohaldatakse vaid harjutusväljade arendamisele. Kirjutasime seonduval teemal ka märtsikuu uudiskirjas.  

Seadusemuudatuse eesmärk ja vajadus

Seletuskirja kohaselt on seadusemuudatuse eesmärk võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kiirendatud rajamist erandlikes olukordades. Harjutusväljade rajamise protsesside ajalise lühendamise vajadus on tingitud suurenenud sõjalise konflikti riskist, millega seoses on vaja senisest aktiivsemalt harjutada riigi sõjaliseks kaitseks vajalikke oskusi, omandada uute relvade kasutamiseks vajalikud oskused ja tagada Eesti Vabariiki paigutatavate liitlaste jaoks vajalik väljaõpe.

Seadusemuudatusega luuakse õiguslik alus harjutusväljade rajamiseks ilma planeerimisseaduses (PlanS) sätestatud menetlust läbi viimata, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. Planeerimismenetluse kohaldamata jätmisel viiakse menetlus läbi haldusmenetluse seaduse (HMS) järgi avatud menetluses.

Seadusemuudatuse vajalikkust ajalise võidu saavutamiseks on kritiseerinud mitmed vabaühendused (vt nt MTÜ Meie Nursipalu jt 30.05.23 arvamust). Ka Rahandusministeeriumi esindaja on juhtinud tähelepanu (nt veebruaris 2023 toimunud riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis), et korrektse ja läbimõeldud asjaajamise korral võtab Nursipalu harjutusvälja laienduse mõjuhindamine umbes sama aja nii riigi eriplaneeringu kui riigikaitselise erandi puhul.

Harjutusvälja erandkorras asutamise või laiendamise protsess

Kui üldiselt tuleks harjutusvälja asutamine või laiendamine otsustada riigi eriplaneeringuga, järgides PlanS-st tulenevat menetlust, võimaldab seadusemuudatus nüüd Vabariigi Valitsusel jätta harjutusvälja väljaarendamisel PlanS kohaldamata, kui on täidetud kindlad eeldused. Nendeks eeldusteks on 1) asjakohane ohuhinnang, millest nähtub oht riigikaitsele; 2) asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine; 3) planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele, st, et järgides kogu PlanS-is ette nähtud protsessi on oht, et Eesti ei suuda enda kaitsevõimet tõsta enne sõjalise ohu realiseerumist.

Sellisel juhul tehakse otsused tavapäraste haldusmenetluse reeglite järgi, mis on sätestatud HMS-is. Seletuskirja kohaselt on Vabariigi Valitsuse korraldus käsitletav tegevusloana ehk haldusaktina, mille andmiseks viiakse läbi avatud menetlus (HMS § 46-50). Avatud menetluse läbiviimist korraldab valdkonna eest vastutav minister või tema määratud asutus.

Lähtuvalt muudetud RelvS-st ja kehtivatest üldseadustest on harjutusvälja erandkorras asutamise või laiendamise protsess kokkuvõtvalt järgmine: 1) valdkonna eest vastutav minister teeb Vabariigi Valitsusele vastava ettepaneku; 2) kui ettepanek vastab riigikaitselise erandi eeldustele, algatab Vabariigi Valitsus menetluse, teavitab sellest menetlusosalisi ja avalikkust ning viib läbi vajalikud mõjuhindamised (nt Natura hindamise); 3) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu pannakse vähemalt kaheks nädalaks avalikule väljapanekule; 4) toimub korralduse eelnõu avalik istung; 5) Vabariigi Valitsus teeb korralduse.

Seadusemuudatuse kohaselt peavad Vabariigi Valitsuse korralduses olema märgitud harjutusvälja asukoht ja ala piir, kavandatava tegevuse eesmärk ja kirjeldus vastavalt harjutusvälja arendusprogrammile, keskkonnameetmed ning muu korralduse aluseks olev asjakohane teave. Lisaks peavad olema välja toodud kõik piirangud isikutele, mis otsusega kaasnevad. Korraldusega kehtestatud harjutusvälja alal peatub samal alal varem kehtestatud planeeringu või selle osa kehtivus kuni uute planeeringute kehtestamiseni, mis peavad arvestama Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Kaasarääkimisvõimalused avatud menetluse korral

Haldusmenetluse käsiraamatu kohaselt peab avatud menetlus tagama huvitatud isikutele otsuse tegemises reaalse osalemise võimaluse ning samas peab haldusorgan tegema otsuse mõistliku aja jooksul ning ülemääraste kuludeta. Otsustajal tuleb arvesse võtta kõiki põhjendatud huve. Avatud menetlus on reguleeritud HMS §-des 46-50, kus on sätestatud nõuded menetlusosaliste teavitamisele, ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajale, dokumentide avalikule väljapanekule ja avalikule istungile. Kuna seadusemuudatus ei sätesta erisusi keskkonnaseadustiku üldosa seadusest (KeÜS), tuleb menetluse läbiviimisel arvestada ka KeÜS nõuetega (nt kaasamist ja keskkonnaalaseid õigusi puudutavad KeÜS §§ 23-31).

Kui PlanS kohaselt on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta, siis avatud menetluse puhul on ettepanekute esitamise õigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada. Harjutusvälja projektide puhul on huvitatud ja puudutatud isikute ring kahtlemata väga suur. Näiteks kavandatava Nursipalu harjutusvälja laienduse mõjupiirkonda jääb hinnanguliselt üle 20 000 inimese.

Huvitatud isikuteks on isikud, kelle õigustatud huve kavandatav korraldus võib puudutada, ent kelle huvid ei ole õigusnormiga kaitstud. Sellisteks huvideks võivad olla erinevad majanduslikud, sotsiaalsed, finantsilised vmt huvid, mille õigusliku kaitsmise kohustust ühestki õigusnormist ei tulene. Praktikas selliste huvide olemasolu tõendamist ei nõuta, st sisuliselt loetakse huvitatud isikuks igaüks, kes huvi üles näitab (vt KeÜS § 28 kommentaare). Ühtlasi saavad ettepanekuid esitada ja avalike huvide eest seista kõik keskkonnaorganisatsioonid (sh seltsingud), kes vastavad KeÜS § 31 tingimustele.

Menetlusosalisteks, kelle õigusi tuleb otsust tehes kaitsta ja kaaluda, on mh isikud, kelle KeÜS § 23 tulenevat õigust tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale tegevus võiks mõjutada (nt müraga seoses).

Keskkonnamõjude väljaselgitamine

Kui tavaolukorras tuleb harjutusvälja asutamisel või laiendamisel viia läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) alusel, siis kõnealuse seadusemuudatuse tulemusel saab harjutusvälja erandkorras arendamiseks jätta KeHJS kohaldamata. See aga ei tähenda, et keskkonnamõjusid ei peaks üldse välja selgitamata. Oluliste kaasnevate mõjude väljaselgitamist nõuavad nii LKS, HMS kui KeÜS üldsätted. Asja otsustamiseks oluliste asjaolude väljaselgitamine on üks haldusmenetluse keskseid nõudeid, mis tuleneb uurimisprintsiibist (HMS § 6) ning ettevaatuspõhimõttest (KeÜS § 11 lg 2). KÕKi hinnangul tuleb seejuures arvesse võtta ka kumulatiivseid keskkonnamõjusid (KeÜS § 8) ning teostada alternatiivide hindamine veendumaks, et KeÜS § 10 tingimused on täidetud.

Kui on võimalus, et harjutusvälja asutamine või laiendamine avaldab negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale, siis tuleb läbi viia ka Natura asjakohane hindamine. Kõnealune seadusemuudatus näeb selleks ette eraldiseisva menetluse LKS-s. Natura ala ebasoodsalt mõjutavat tegevust võib Vabariigi Valitsus lubada üksnes rangete eelduste täitmisel. Erandi tegemise tingimusteks on alternatiivide puudumine, ülekaalukas avalik huvi, hüvitusmeetmete rakendamine ja nende tingimuste käsitlemisele eelneva mõjuhindamise läbiviimine, mis vastab loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 nõuetele. Erandi tegemise asjaoludest ja hüvitusmeetmetest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni. Teatud juhtudel on nõutav Euroopa Komisjoni arvamus. Natura ala ebasoodsalt mõjutava tegevusega ei tohi alustada enne hüvitusmeetmete rakendamist. Vt Natura erandi menetluse kohta lähemalt KÕKi 2022. a õigusliku ülevaate peatükki 4.5.

Seadusemuudatuse materjalid Riigikogu eelnõude infosüsteemis