Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Märts 2021
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Telliskivi 60a/3, III k, 10412, Tallinn | k6k@k6k.ee   

Keskkonnaministeerium soovib seadusemuudatusega piirata juurdepääsu metsainventuuri alusandmetele ja muule keskkonnateabele

 18. veebruaril esitas Keskkonnaministeerium Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku mitmete keskkonnaseaduste muutmise eelnõu täiendamiseks. Ministeeriumi ettepanekud käsitlesid enamjaolt keskkonnateabe töötlemist, sh statistilise metsainventuuri (SMI) alusandmete ning erametsa metsakaitseekspertiiside ja lubatava raiutava mahu andmetele juurdepääsu piiramist. Küll aga on murekohaks, et seda keskkonnateavet võib teadlastel ja keskkonnaorganisatsioonidel vaja minna. 

Oluline muudatusettepanek puudutab avalikkusele SMI alusandmetega tutvumisest keeldumise võimaldamist. TÜ teadlased on soovinud statistilise metsainventuuri (SMI) alusandmetega tutvuda, et kontrollida üldsusele esitatud SMI tulemusi, millel põhinevad mh aastase raiemahu hinnangud ja riigiasutuste väited jätkusuutliku raiemahu kohta. Nimelt on tekitanud  küsimusi, et SMI tulemuste järgi kasvab mets juurde kiiremini, kui see loodusseaduste järgi võimalik oleks. Seetõttu soovivad TÜ teadlased metsainventuuri tulemused üle kontrollida, ent Keskkonnaagentuur (KAUR), kelle käes andmed on, keeldub selleks vajalikke alusandmeid avalikustamast, seda ka pärast Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) ettekirjutust (vt lähemalt KÕKi 2020. aasta detsembri uudiskirjast). 

Kuna KAUR keeldus AKI ettekirjutust täitmast, tegi AKI Keskkonnaministeeriumile avalduse ministeeriumi alluvusse kuuluva KAURi suhtes järelevalve- või distsiplinaarmenetluse algatamiseks. Keskkonnaministeerium keeldus kumbagi menetlust alustamast. Postimehe andmetel esitas Keskkonnaministeerium hoopiski seaduseelnõu menetluses ettepaneku, mis võimaldaks KAURil keelduda SMI alusandmete avaldamisest põhjendusega, et uuringu alusandmed kujutavad endast dokumendi kavandit. Sealjuures on oluline tähele panna, et ELi keskkonnainfo direktiivi (2003/4/EÜ) ja Århusi konventsiooni kohaselt keskkonnateabele juurdepääsu piiramine võimalik üksnes erandjuhtudel ja erinevaid huve kaaludes. 

Keskkonnaministeerium pole ettepaneku kujundamisse keskkonnaorganisatsioone ega avalikkust kaasanud, kuigi metsakaitseekspertiisi aktide ja raiutava mahu andmete avalikkus võib olla lisaks metsaomaniku vara väärtuse hindamisele oluline ka keskkonnakaitse seisukohast. Sarnaselt metsateatstele saab Keskkonnaamet metsakaitseekspertiiside alusel  lubada metsaraiet, mis tähendab, et ka nende registreering on vormilt haldusakt. Ekspertiisidokumentide ja põhjenduste alusel saavad keskkonnaorganisatsioonid hinnata, kas raiet lubati õiguspäraselt. Raiutava mahu andmete põhjal on võimalik pärast raiet kindlaks teha, kas raiuti lubatud mahu piires. 

Andmekaitse Inspektsioon jätkab menetlust KAUR-i ettekirjutuse täitmata jätmise üle. Riigikogu keskkonnakomisjon peab otsustama, kas võtta arvesse Keskkonnaministeeriumi ettepanekud keskkonnateabele juurdepääsu piiramise kohta. 

KÕKi arvamus 

Sarnaselt eelkirjeldatud keskkonnateabele juurdepääsu reguleerimise juhtumiga kirjutas KÕK jaanuari uudiskirjas, et keskkonnaorganisatsioonidele ei antud võimalust osaleda erametsamääruse muutmises, millega mh hakatakse toetusi maksma kaitsealadel metsa raiumise eest. KÕKi hinnangul näitab keskkonnaorganisatsioonide kaasamata jätmine olulise mõjuga õigusaktide väljatöötamisse ohtlikku tendentsi. Tänapäeva ühiskonnas on keskkonnaorganisatsioonidel märkimisväärne osatähtsus keskkonna kaitsel ning kui otsused võetakse vastu suletud uste taga, on keskkonnaorganisatsioonidel selle ülesande täitmine raskendatud. 

Mis konkreetselt SMI alusandmetesse puutub, siis näiteks keskkonnainfo direktiiv (2003/4/EÜ) ei võimaldaks KÕKi hinnangul piirata juurdepääsu uuringu alusandmetele põhjendusega, et alusandmed oleks dokumendi kavand. 

Postimehe artikkel

Keskkonnaministeeriumi ettepanek keskkonnateabe kohta

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu