Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Märts 2018
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Telliskivi 60a, A3, III k, 10412, Tallinn | k6k@k6k.ee   

Euroopa Komisjon: REACH määrust tuleb lihtsustada ja paremini rakendada

Euroopa Komisjon avaldas märtsis aruande nn REACH-määruse (1907/2006) toimimise tõhususe kohta (REACH Refit evaluation). REACH-määrusesse on sisse kirjutatud kohustus viia iga 5 aasta järel läbi analüüs määruse eesmärkide saavutamise kohta ning möödunud aastal täitus 10 aastat määruse jõustumisest. Seega on tegemist juba teise määruse läbivaatamise aruandega. Analüüsi tulemustest lähtudes tegi Euroopa Komisjon ettepaneku edasise tegevusplaani osas, mis peaks hõlbustama määruse kohaldamist. Muudatusettepanekud peaksid mh lihtsustama kemikaalide autoriseerimise protsessi, parandama EL ettevõtete konkurentsivõimet ning aitama keskmistel ja väikeettevõtjatel määruse nõudeid paremini järgida.

REACH-määrusest

Nüüdseks juba 10 aastat kehtinud määrus käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Määruse eesmärgiks on ühelt poolt kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, teisalt aga tagada EL siseturul kemikaalide vaba liikumine ning samal ajal suurendada innovatsiooni ja konkurentsivõimelisust EL kemikaalitööstustes. Määruse kohaselt on „saastaja maksab“ printsiibist lähtudes tööstusele seatud tõendamiskoormis, demonstreerimaks kemikaalide ohutust. Selleks peavad ettevõtted tuvastama ja ohjama kemikaalidest tulenevaid riske ning andma infot, kuidas neid ohutult kasutada.

Määrus reguleerib nelja peamist protsessi – kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Kemikaalide registreerimine tähendab, et kemikaalide tootjad ja importijad peavad tuvastama ja ohjama kemikaalidega seotud riske. Mai lõpuks peavad kõik olemasolevad kemikaalid, mida Euroopa Liidus toodetakse või mis siin turule jõuavad, olema registreeritud, kui nende kogus ületab 1 tonni aasta kohta. Seni on kogutud infot üle 17 000 aine kohta ning esitatud enam kui 65 000 registreerimistoimikut peamiste toodetavate ja kasutatavate kemikaalide kohta, mis võimaldas kokku panna maailma kõige laiaulatuslikuma kemikaalide andmebaasi.

Kemikaalide hindamisel hindavad liikmesriigid konkreetseid probleeme inimeste tervise ja keskkonnale, kuid määrusega loodud Euroopa Kemikaalide Agentuur (ECHA) võib kemikaalide registreerimisel esitatud informatsiooni kontrollida.

Autoriseerimise sisuks on, et väga suure riskiga ainete (nt kantserogeensete, mutageensete, reproduktiivtoksiliste) kasutamine on kontrollitud ja neid asendatakse järk-järgult sobivate alternatiividega. Sellised ained on loetletud määruse lisas ning ettevõtted peavad nende kasutamise jätkamiseks saama loa. Siiani on tuvastatud 181 inimestele ja keskkonnale ohtlikku kemikaali, millest 43 on loetletud eriluba vajavatena.

Piirangud ainete tootmiseks, kasutamiseks või turule toomiseks on ette nähtud selliste inimeste tervisele või keskkonnale lubamatute riskide reguleerimiseks, mida ei ole käsitletud muudes REACH protsessides või muudes EL õigusaktides. Lisaks võivad liikmesriigid ja Euroopa Komisjon teha ettepanekuid kogu Euroopa Liidus kehtivate piirangu seadmiseks. Aastatel 2012-2016 keelati ära või seati täiendavad piirangud 18 keemilise aine või ainete grupi kasutamisele (nt plii kasutamine ehetes), millel on otsesed kahjulikud tagajärjed inimeste tervisele ja keskkonnale.

Väljakutsed määruse rakendamisel

Aruande kohaselt on määrus toimiv ja aitab saavutada selles püstitatud eesmärke, seda ka vaatamata eesmärkide täitmise oodatavast aeglasemale tempole. Kogemuste kasvades on eesmärke siiski järjest kiiremini täitma asutud. Hindamise käigus selgusid peamised määruse eesmärkide saavutamist takistavad puudused ja väljakutsed. Kõige suuremateks ja kiiremaid lahendusi vajavateks küsimusteks on registreerimistoimikute mittevastavus, autoriseerimisprotsessi lihtsustamine, EL ettevõtetele kolmandate riikide ettevõtetega võrdsete võimaluste tagamine ning määruse jt EL õigusaktide vaheliste seoste selgitamine.

Euroopa Komisjoni hinnangul täidavad tootjad ja importijad olemasolevate ainete registreerimisega seotud kohustusi, kuid probleemkohaks on registreerimistoimikute puudulik ajakohastamine, mis on toonud kaasa andmelüngad toimikutes. Registreerimistoimikute mittevastavusele on juhtinud juba varasemalt tähelepanu Euroopa Kemikaalide Agentuur, kes on registreeritud kemikaalide kontrollimisel leidnud, et enamikul juhtudel oli puudu vajalik informatsioon kemikaalide ohutuse kohta. Alates 2008. aastast on agentuur kontrollinud 1952 registreeringut, nendest 222 eelmisel aastal, 151 juhtumil küsis agentuur vajalikku informatsiooni juurde. Agentuur hoiatas möödunud aasta aprillis, et ettevõtetelt saadud andmete ebapiisavus kemikaalide kasutamise ja nende võimaliku ohtlikkuse kohta teeb potentsiaalselt ohtlike ainete tuvastamise väga keeruliseks. Määruse tõhusaks toimimiseks on vajalik, et tööstus uuendaks pidevalt registreerimistoimikuid, võttes arvesse uusimat informatsiooni.

Määrusega ette nähtud autoriseerimisnõuete rakendamine peaks tagama nõuetekohase kontrolli ja soodustama ohtlike ainete asendamist sobivate alternatiividega, kuid samas võib see aruande kohaselt kahjustada EL ettevõtete konkurentsivõimet, sest toodete importimisel Euroopa Liitu neis sisalduvate ainete suhtes autoriseerimisnõuded ei kohaldu. Ressursside nappus piirab pahatihti liikmesriikide võimalusi kasutada oma õigust algatada hindamise, autoriseerimise ja piirangutega seotud meetmeid, eriti tuleks tugevdada imporditavate kaupade kontrolli.

Ettepanekud määruse muutmiseks ja paremaks rakendamiseks

REACH-määruse analüüsimisel tuvastati mitmed määruse täiendamise või lihtsustamise võimalused, eelkõige laiendatud ohutuskaartide, hindamise, autoriseerimise ja ainete kasutuse piirangute osas. Euroopa Komisjon tegi määruse rakendammise tõhustamiseks ettepanekud registreerimistoimikutes andmelünkade parandamiseks, autoriseerimisprotsessi lihtsustamiseks, piirangutest tuleneva ebavõrdse olukorra vähendamiseks EL ettevõtete ja EL väliste ettevõtete vahel ja määruse liikmesriikide poolt rakendamise tõhustamiseks (sh kemikaalide impordi kontrollimisel). Lisaks eeltoodule on Komisjoni hinnangul vajadus selguse loomiseks seoses REACH-määruse ning töötaja kaitse regulatsiooni ja jäätmeregulatsiooni kattuvusalaga ning kohandatud juhiste ja toetusmehhanismide välja töötamiseks väikeste ja keskmiste ettevõtjate jaoks, et aidata neil REACH-määruse nõudeid järgida.

Andmelünkade täitmine registreerimistoimikutes ja ainete tõhusam hindamine aitavad tuvastada uusi väga ohtlikke aineid. Selleks et edendada registreerimistoimikute ajakohastamist, kavatseb Euroopa Komisjon koos Euroopa Kemikaalide Agentuuri, liikmesriikide ja ettevõtjatega teha kindlaks, miks registreerijad toimikuid ei ajakohasta ning vajadusel teha parandusettepanekuid. Kitsaskohtade väljaselgitamine aitab kaasa ka hindamismenetluse tõhustamisele. Lisaks nähakse hindamismenetluse tõhususe suurendamiseks ette võimalus viia läbi paralleelselt mitut erinevat hindamismenetlust, võimalusel proovitakse aineid hinnata süsteemselt (mitte üksiku aine, vaid ainerühma kaupa), soovitakse parandada hindamisega seotud tööülesannete liikmesriikide vahel jagamist ja otsuse tegemise korda tõhustada.

Autoriseerimisprotsessi paremaks toimimiseks plaanitakse seda lihtsustada taotluste puhul, mis puudutavad väga ohtlike ainete jätkuvat kasutamist originaalvaruosades, otsitakse lahendusi mitut ettevõtjat hõlmavate autoriseerimistaotlustega seotud probleemidele, vähendatakse ühiste autoriseerimistaotlustega seotud tasusid ja kehtestatakse kasutuspõhised tasumäärad.

Kemikaalide kasutuse piiramise menetluse tõhustamiseks kaasatakse liikmesriike tõhusamalt piirangute kehtestamise menetlusse, palutakse Euroopa Kemikaalide Agentuuril teha korrapäraste sõeluuringute osana kindlaks juhtumid, mille puhul on piirangu kehtestamine asjakohane, ning jätkatakse selle välja selgitamist, millised on sobivad juhtumid kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete piiramiseks tarbekaupades lihtsustatud menetluse teel.

Selleks, et tugevdada REACH-määruse ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide vahelist seost, otsitakse viise, kuidas kasutada määruse meetmeid teiste õigusaktide tõhususe suurendamiseks ning pannakse paika vastav ühtne metoodika. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks soovitakse kasutada vabatahtlikke meetmeid, mis on suunatud ettevõtete juhendamisele ja toetusvahendite pakkumist liikmesriikide poolt.

Edasised sammud

Järgmiseks arutab Euroopa Komisjon REACH-määruse analüüsi tulemusi ja kavandatud meetmeid Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja huvigruppidega juunis peetaval avalikul konverentsil.

 

Aruanne määruse toimimise kohta

Euroopa Komisjoni pressiteade

Ülevaade analüüsist