Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Jaanuar 2014
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Aleksandri 8, 51004 Tartu | k6k@k6k.ee   

Euroopa Komisjon esitles meetmepaketti õhusaaste vähendamiseks

18. detsembril avalikustas Euroopa Komisjon uue õhusaaste vähendamise meetmepaketi eelnõu. Eelnõu eesmärk on parandada õhukvaliteeti Euroopas ning vähendada õhusaaste kahjulikku mõju inimtervisele ja keskkonnale. Peamiseks õhukvaliteedi parandamise mehhanismiks on tööstusest, liiklusest, elektrijaamadest ja põllumajandusest pärit kahjuliku heite vähendamine. Paketi tuumikuks on uus õhupoliitika strateegia ning kaks EL direktiivi –saasteainete heite ülemmäärade ja keskmise (1-50 MW) võimsusega põletusseadmete heidete kohta.


Muudatuste taustast

Õhusaaste vähendamise meetmepaketi peamisteks ajenditeks on saaste poolt põhjustatud haiguste ja enneaegsete surmade ning looduskeskkonnale (happevihmade ja eutrofeerumise kaudu) tekitatava kahju vähendamine. Euroopa Komisjoni sõnul on kehv õhukvaliteet ELis peamine keskkonnast tulenev enneaegsete surmajuhtumite põhjustaja ning selle tagajärjel sureb rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes.

Meetmepaketi eelnõud põhinevad ELi kehtiva õhukvaliteedipoliitika põhjaliku läbivaatamise tulemustel, millele eelnesid avalikud konsultatsioonid. Neid konsultatsioone kajastasime ka oma 2011. a juulikuu uudiskirjas, 2012. a detsembrikuu uudiskirjas ning 2013. a jaanuarikuu uudiskirjas.

Euroopa Komisjoni sõnul on õhusaastega suurimad probleemid linnalistes piirkondades, kus suur hulk õhusaastest tuleneb paiksetest põletusseadmetest. Kui suurtele põletusseadmetele (alates 50 MW võimsusega) on Euroopa Komisjon seadnud heite piirväärtused, siis väiksemaid puudutav üle-euroopaline regulatsioon seni puudus. Seetõttu on Komisjon üheks peamiseks meetmeks valinud just väiksemate põletusseadmete suhtes nõuete, sh heite piirväärtuste seadmise.

Vähendamaks õhusaastet kogu EL territooriumil, ent andes liikmesriikidele võimalikult palju otsustusvabadust, plaanib Komisjon teise olulisema muudatusena vähendada riikidele ettenähtud heite ülemmäärasid. Täpsemad meetmed, millega need eesmärgid saavutada, peab iga liikmesriik vastavalt oma vajadustele ja võimalustele ise valima.


Meetmepaketi sisu

Meetmepakett hõlmab nelja peamist dokumenti:

1) Uus õhupoliitika strateegia „Euroopa puhta õhu programm”

Uus strateegia kirjeldab olemasolevat olukorda ja probleeme ning meetmeid õhusaaste vähendamiseks. Meetmed jagunevad üldistatult kahte gruppi: olemasolevateks  ning uuteks meetmeteks.

Olemasolevate meetmete abil soovitakse saavutada seni püstitatud eesmärgid hiljemalt 2020. aastaks senikehtivate õigusaktide nõuete täitmise kaudu (nt diiselkütust tarbivate väikesõidukite heite ning välisõhu kvaliteedi direktiivi normide täitmine).

Uute meetmete abil soovitakse saavutada uues strateegias ette nähtud uued õhukvaliteedi eesmärgid aastaks 2030. Võrreldes 2005. aastaga soovitakse vähendada mõjusid tervisele 52% ning eutrofeerumise piirväärtuste ületamist 35%. Eesmärkide saavutamiseks kavandatakse mitmeid meetmeid – nende hulka kuuluvad nii uued EL direktiivide eelnõud (vt allpool), aga ka nt laevandussektori heite vähendamise meetmed. Lisaks uutele nõuetele kavandatakse ka toetusmeetmeid, millega püütakse parandada õhukvaliteeti linnades, toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni, tehnoloogia arendamist ning edendatakse rahvusvahelist koostööd.

2) EL direktiivi eelnõu siseriiklike ülemmäärade vähendamise kohta

Paketi teiseks osaks on eelnõu, millega alates 2020. a asendataks hetkel kehtiv EL direktiiv 2001/81/EÜ (õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta). Seni reguleeritud nelja saasteaine (vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx), ammoniaagi (NH3) ja muude lenduvate orgaaniliste ühendite kui metaan (CH4) siseriiklikud ülemmäärad muudetaks eelnõu kohaselt rangemaks. Samuti sätestaks siseriiklikud ülemmäärad kahe uue saasteaine – tahkete peenosakeste (PM2,5) ja metaani – suhtes.

3) EL direktiivi eelnõu keskmise võimsusega põletusseadmetest pärit saaste vähendamiseks

Kolmandaks  paketi osaks on eelnõu, millega kavandatakse keskmise (1-50 MW) võimsusega) põletusseadmetele uute nõuete kehtestamist, et vähendada neist pärinevat SO2, NOx ja tahkete osakeste (PM) heidet välisõhku. Tegemist on tööstuslike põletusseadmetega, mida kasutatakse nt elektrienergia tootmiseks ja kaugküttekatlamajades ning mis kujutavad endast olulist saasteallikat. Samas ei ole nende õhuheiteid EL tasandil senini õiguslikult reguleeritud – EL tööstusheite direktiiv reguleerib küll põletusseadmetega seonduvat, ent kohaldub ainult suurtele seadmetele, mille võimsus on üle 50 MW.  Uued nõuded seaksid 1-50 MW võimsusega põletusseadmele õhuheite piirväärtused, mida tuleks eelnõu kohaselt järgida alates 2018. a (uute seadmete puhul) või alates 2025. a (olemasolevate seadmete puhul).

4) Göteborgi protokolli 2012. a muudatuste ratifitseerimise eelnõu

Paketi neljas osa hõlmab 1979. a piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni Göteborgi protokolli (hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta) 2012. a muudatuste EL poolset ratifitseerimist. Muudatused näevad ette riiklike õhusaasteainete (SO2, NOx, NH3, muude lenduvate orgaaniliste ühendite kui CH4,PM2,5) piirkogused aastaks 2020 ja edaspidiseks, kajastasime nende sisu lähemalt KÕKi 2012. a maikuu uudiskirjas. Ehkki protokoll plaanitakse sisuliselt üle võtta kahe eeltoodud EL direktiivi eelnõuga, tuleb see ka ametlikult EL poolt heaks kiita.

 

Edasised sammud

Järgmise sammuna asutakse Euroopa Parlamendis ja EL Nõukogus paketi üle arutama ning otsustatakse eelnõude heakskiitmise ja vastuvõtmise üle. Kogu protsess võib eelduslikult kesta 1-3 aastat.

Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa Komisjoni ülevaade meetmepaketi kohta (ingl k)

Euroopa Komisjoni temaatiline veebileht meetmepaketi kohta (ingl k)

Teatis uue õhupoliitika strateegia „Euroopa puhta õhu programm” kohta (pdf)

EL direktiivi eelnõu teatud saasteainete siseriiklike ülemmäärade vähendamise kohta  (pdf)

EL direktiivi eelnõu keskmise võimsusega põletusseadmetest pärit saaste vähendamiseks (pdf)

Göteborgi protokolli 2012. a muudatuste ratifitseerimise eelnõu (pdf)