k6k Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskusJUULI 2012

Tagasi uudiskirja juurde


RIO+20 konverentsil arutati, millist tulevikku me tahame

20.-21. juunil toimus Brasiilias ÜRO säästva arengu maailmakonverents (Rio +20 konverents). Sellega tähistati 20 aasta möödumist esimesest sarnasest tippkohtumisest Rio de Janeiros, mille tulemusena loodi nii Agenda 21, bioloogilise mitmekesisuse konventsioon kui kliimamuutuste konventsioon. Seekordsel konverentsil püüti kujundada poliitika, mis toetaks vaesuse vähendamist, võimaldaks sotsiaalset võrdsust ja edendaks keskkonnakaitset. Konverentsil osales üle 300 riigipea, valitsusjuhi ja -esindaja, ÜRO ametniku ja ühiskondlike organisatsioonide esindaja. Konverentsi tulemusena jõudsid ÜRO liikmesriigid säästva arengu alase tegevuse osas kokkuleppele ning selle kinnituseks võeti vastu poliitikadokument „Tulevik, mida me tahame“.

Taustainfo

ÜRO säästva arengu alase tegevuse eesmärk on arendada ja tugevdada ülemaailmsete probleemide (nt kliimamuutused) lahendamiseks riikidevahelist koostööd ning määratleda selleks poliitilised suunad nii ülemaailmsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Ülemaailmset säästva arengu alast tegevust juhib alates 1992. aastast ÜRO säästva arengu komisjon. Kajastasime Rio konverentsi ja säästva arengu alast ÜRO tegevust lähemalt KÕKi 2012. a juunikuu uudiskirjas.

Vastuvõetud poliitikasuunad

Rio+20 konverentsi tulemusena vastu võetud poliitikadokument „Tulevik, mida me tahame“ määratleb tegevused, mis on vajalikud säästva arengu eesmärkide saavutamiseks ning käsitleb rahaliste vahendite vajadust säästva arengu edendamiseks, mh hõlmavad need säästva tootmise ja tarbimise toetusi. Samuti rõhutab dokument naiste, valitsusväliste organisatsioonide ja põliselanike tähtsust ning kutsub erasektorit üles rakendama säästvat äripraktikat, mh toetab rohelist majandust.

Uue poliitikadokumendi üheks märkimisväärsemaks suunaks on 1992. a vastuvõetud Rio deklaratsiooni 10. printsiibi elluviimise kindlustamine ja tugevdamine (punktid 88 h, 85 h, 99). 10. printsiip kinnitab, et keskkonnaküsimusi on kõige parem lahendada kõikide huvigruppide ühisel osalemisel. See tähistab nö „keskkonna demokraatia põhimõtet“, mille järgi on juurdepääs teabele ning haldus- ja kohtumenetlusele vajalikud, et tagada sisukas osalemine otsustusprotsessis. 10. printsiip toetab Aarhusi konventsiooni ideed, kuid viimane on kohaldatav üksnes Euroopa piirkonnas.

Teiseks märkimisväärseks sammuks on see, et Rio+20 konverentsil toodi säästva arengu diskussiooni sisse transpordi valdkond, mida seni pole arvesse võetud. Teema aktuaalsuse ajendiks on suurenenud linlik eluviis, mille tulemusena on kasvanud autode arv ja sellega kaasnev õhusaaste. Poliitikadokument toetab ühistranspordi ja energiatõhusa transpordi süsteeme.

Kriitika

Vaatamata 10 printsiibi elluviimise tugevdamisele ja kindlustamisele on mitmed valitsusvälised organisatsioonid pidanud Rio+20 konverentsi tulemusi pettumustvalmistavaks. Näiteks ei võetud vastu konkreetset dokumenti, mis oleks näinud ette konkreetsed finantsmeetmed säästva arengu edendamiseks. Samuti ei saadud selget ja otsest mandaati üleilmse konventsiooni loomiseks, mis tagaks ligipääsu teabele, otsustusprotsessis osalemisele ning juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades. Erinevalt Aarhusi konventsioonist oleks see üleilmne ning hõlmaks ka muid regioone kui üksnes Euroopa. See tagaks valitsustevaheliste dokumentide koostamise protsessis avalikkuse osalemise erinevatest riikidest ning võtaks arvesse erinevatest kultuuridest ja tingimustest pärinevate huvigruppide teadmisi ja arvamusi.

Materjalid:

Rio+20 kohtumise poliitikadokument „Tulevik, mida me tahame“ (ingl k, pdf)

1992. a Rio deklaratsioon (ingl k)

KÕKi 2012. a juunikuu uudiskiri

Artikkel Rio deklaratsiooni 10. printsiibi elluviimise kohta Wri Insight kodulehel (ingl k)

Artikkel Rio+20 konverentsi tulemuste kohta Wri Insight kodulehel (ingl k)

Artikkel Rio deklaratsiooni 10. printsiibi elluviimise kohta The Access Initiative kodulehel (ingl k)

Blogi Rio+20 konverentsi tulemuste kohta (ingl k)