Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mõju

KÕKi visiooniks on, et keskkonnaõiguse normid ja nende rakendamine tagavad inimeste tervise- ja heaoluvajadustele vastava keskkonna ning loodusliku mitmekesisuse.

2013. aastal kokku pandud mõju hindamise metoodika alusel jälgime oma tegevuste mõju ning anname tulemustest avalikult teada ka kodulehel.

Kuidas me mõju saavutame?

Meie tegevustes on tähtsal kohal info vahendamine. Keskkonnaõiguse reeglite heaks rakendamiseks on hädavajalik, et kõik nendega kokkupuutuvad isikud oleksid neist teadlikud. Meie tegevused on:

  • igakuise keskkonnaõiguse uudiskirja väljaandmine, mis teavitab jooksvatest arengutest -uutest seadustest, eelnõudest, kohtupraktikast jms (e-mailile tellijaid üle 400, veebis enam kui 1000 vaatamist kuus)

Keskkonnavaldkonnas on kodanikel ja vabaühendustel erilised keskkonnaalased õigused: õigus saada keskkonnainfot, rääkida kaasa otsuste tegemises ning vajadusel neid vaidlustada. Selleks, et inimesed oskaksid oma keskkonnaalaseid õigusi paremini kaitsta:

  • koostame abistavaid juhiseid – KÕKi kodulehel on avaldatud juhis Oska osaleda (ligi 300 veebis vaatamist kuus) ning viime läbi infopäevi;
  • anname soodsa hinnaga ja vahel ka tasuta õigusabi
  • jälgime, et uutes seaduseelnõudes oleksid keskkonnaalased õigused tagatud, ning teeme seadusandjale ettepanekuid, mis aitaksid inimestel oma elukeskkonda paremini kaitsta.


Elukeskkonna ja loodusliku mitmekesisuse kaitse ei ole vaid kodanike ülesandeks; tähtis roll on ka keskkonnaotsuseid tegevatel ametnikel. KÕK toetab ametnikke heade haldusotsuste tegemisel:

  • juhiste koostamise ja koolitustega (2013. a koolitasime ligi 100 ametnikku);
  • õigusabiga keerukamates küsimustes.

Teiste keskkonnaorganisatsioonide tegevuse toetamiseks pakume oma õigusalaseid teadmisi ka valdkondades, mis ei ole meie endi jaoks prioriteetseteks nn tugiteenusena. 2013. a koostasime näiteks Eestimaa Looduse Fondi (ELF) initsiatiivil analüüsi metsamajanduse reeglite muudatustest aastatel 1998-2013, millele ELF saab tugineda seadusandjaga suheldes ja ettepanekuid tehes.

Valdkondlikeks teemadeks ja küsimusteks, milles KÕK soovib aastatel 2014-2020 saavutada olulist muutust, on:

  • suurobjektide asukohavalik ja planeerimine;
  • maapõue kasutuse planeerimine ja maavarade kaevandamine;
  • inimeste kaitse müra eest;
  • Natura 2000 võrgustiku alade kaitse.
Kõigis nendes valdkondades tegeleb KÕK õigusabi andmisega strateegilistes juhtumites, analüüside koostamisega ja huvikaitsega (ettepanekute tegemisega seadusandjale, õiguse rakendajatele). Erinevad tegevused täiendavad seejuures teineteist: